Projektová příprava a inženýrská činnost

O společnosti

ARTECH spol. s r.o. je moderní prosperující společnost, která navázala na dlouholeté zkušenosti odborných pracovníků a specialistů, kteří v roce 1997 společnost založili. Rozsahem a kvalitou poskytovaných služeb se řadí mezi přední projektové organizace. Široké spektrum profesních dovedností, dlouholeté zkušenosti a moderní technické zázemí umožňují, aby ARTECH spol. s r.o. spolupracoval s významnými investory na řešení velkých komplexních projektů.

Činnost společnosti ARTECH spol. s r.o. pokrývá všechny oblasti investiční výstavby, zejména následující oblasti:

 • občanské stavby
 • sanace a rekultivace, odstranění starých ekologických zátěží na území určeném pro výstavbu průmyslových zón
 • řešení majetkoprávních vztahů v daném území
 • dopravní stavby – silniční a železniční napojení průmyslových zón na stávající dopravní infrastrukturu
 • inženýrské a vodohospodářské stavby související se zajištěním energií pro provoz průmyslových zón
 • průmyslové stavby – budovy pro výrobní haly, administrativu a sociální zázemí pracovníků


Projektová a inženýrská příprava zahrnuje:

 

 • návrhy staveb, investiční záměry, rozvojové studie
 • technickoekonomické studie, studie proveditelnosti
 • obstarání průzkumů, posudků, geodetických prací a dalších podkladů
 • dokumentace a posudky hodnocení vlivu na životní prostředí (EIA), strategické posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) a vypracování žádosti o vydání integrovaného povolení dle zákona o integrované prevenci (IPPC)
 • územně plánovací podklady a dokumentace včetně inženýrských činností
 • dokumentace a inženýrské činnosti k územnímu řízení
 • dokumentace a inženýrské činnosti ke stavebnímu řízení,
  dokumentace pro provedení stavby – realizační projekty
 • dokumentace a inženýrské činnosti pro vyhledání zhotovitele stavby, odborná spolupráce při zadávání veřejných zakázek
 • autorský dozor projektanta při realizaci stavby
 • inženýrská činnost při realizaci stavby – stavební dozor